Alle informatie (tekst en beeld) op ExploreMag.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij ExploreMag een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u een e-mail te verzenden naar info@exploremag.nl. ExploreMag zal uw verzoek binnen 5 werkdagen behandelen.

Voor een snelle en juiste afhandeling van uw verzoek zal uw mail de volgende punten moeten bevatten:

  • Uw naam en naam van de rechthebbende
  • Inbreuk makende informatie (url + eventuele aanvulling)
  • Bewijsstukken (toevoegen als bijlage)

Door deze e-mail te verzenden naar info@exploremag.nl verzoekt u ExploreMag de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaar u hierbij:

Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

Indien ExploreMag uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat ExploreMag enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig te handelen